Matice slezská Opava

Prohlášení vedení Matice moravské, Matice české a Matice slezské

Odsuzujeme brutální agresi vojsk Ruské federace proti nezávislé Ukrajině, která Rusko ničím neohrožovala, a naopak od roku 2014 čelila jeho četným nepřátelským aktům.

Vyzýváme všechny mírumilovné lidi doma i v zahraničí, aby Ukrajinu v jejím spravedlivém boji za uhájení samostatnosti a za svobodu své země všemožně podpořili a udělali vše pro to, aby Rusko stáhlo svá vojska z cizího území a aby se jeho vedení za své neospravedlnitelné zločiny proti mezinárodnímu právu, míru a lidskosti zodpovídalo.

V Brně, Praze a Opavě 2. března 2022

výbor Matice moravské
výbor Matice české
ústřední výbor Matice slezské

pátek 04.03.2022, 14:09

Vlastivědné listy Slezska 2021

V listopadu 2021 vyšlo další dvojčíslo Vlastivědných listů, které vycházejí již 47 let. V průběhu své historie tento časopis měnil název, podobu i vydavatele, navzdory všem změnám si však zachoval své vlastivědné zaměření, prostřednictvím kterého do dnešních dnů napomáhá lepšímu poznání malé části naší vlasti – Slezska. Do obsahu letošního dvojčísla, jehož mottem jsou Centrum a periferie, můžete nahlédnout zde. Pokud nejste naším pravidelným odběratelem a máte o časopis zájem, volejte na tel. číslo 606732270 nebo pište na adresu: maticeslezska@atlas.cz. Cena časopisu je 75 Kč.

pátek 04.03.2022, 14:08

Opavská Thálie 2021

Dne 12. září 2021 byla dodatečně slavnostně předána Cena Opavské Thálie v oboru činohra, kterou za předchozí dvě sezóny 2018/2019 a 2019/2020 získala Tereza Bartošová. Cena diváka nebyla z důvodu koronavirových opatření, která omezila provoz Slezského divadla, vyhlašována. Další podrobnosti o Ceně Opavská Thálie včetně čísla transparentního účtu, na který můžete přispět jakoukoli finanční částkou, najdete zde.

pátek 04.03.2022, 14:07

Opavská Thálie 2019

Dne 13. října 2019 před premiérou operety Mamzelle Nitouche byly slavnostně předány Ceny Opavské Thálie v oboru hudebně-dramatickém, který zahrnuje operu, operetu, muzikál a balet. Cenu Opavská Thálie za uplynulé dvě sezóny získala Barbora Řeřichová a Cenu diváka za sezónu 2018/2019 Kamila Srubková. Další podrobnosti o Ceně Opavská Thálie včetně čísla transparentního účtu, na který můžete přispět jakoukoli finanční částkou, najdete zde

středa 11.12.2019, 12:52

Bludný kruh Matičního domu v Opavě

Péče o Matiční dům v Opavě jako historické matiční sídlo patří k nejdůležitějším úkolům opavské pobočky, která je vlastníkem budov tvořících celý komplex Matičního domu, situovaného na ulicích Matiční a Rybí trh a zasahujícího do Dvořákových sadů. V loňském roce jsme vás v matičním zpravodaji podrobně informovali o problémech, které vznikly nepříznivými historickými událostmi v průběhu minulého století a také změnou legislativy na začátku tohoto století a které pro opavskou pobočku v konečném důsledku představují velké finanční závazky vůči státu. O problémech spojených s Matičním domem si můžete přečíst zde.

úterý 07.05.2019, 15:14

Vlastivědné zájezdy Matice slezské 2019

Pro rok 2019 připravil pobočný spolek Matice slezské v Opavě dva vlastivědné zájezdy, na které jsou zváni všichni zájemci. První výlet do Lašské brány Beskyd se uskuteční v sobotu 8. června 2019, účastníci se mohou těšit na návštěvu Příbora a Štramberka. Cílem druhého výletu, který se koná 7. září 2019, je Kroměříž. Podrobné informace najdete v tomto letáku.

úterý 07.05.2019, 15:12

Beethovenův Hradec 2019 – výjimečný zahajovací koncert

57. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec, který je letos určen pro obor viola, bude zahájen výjimečným zahajovacím koncertem dvou interpretek se světovým renomé – Kristiny Fialové (viola) a Jitky Čechové (klavír). Tento koncert se uskuteční ve středu 12. června 2019 od 18.30 hodin ve Velké dvoraně zámku Hradec nad Moravicí a je přístupný zdarma široké veřejnosti. Finální kolo soutěže s doprovodem Janáčkovy filharmonie Ostrava se pak uskuteční v neděli 16. června 2019 od 15 hod. V rámci soutěže bude opět udělena Cena Matice slezské pro nejlepšího soutěžícího z České republiky.

úterý 07.05.2019, 15:10

IV. kongres Matic slovanských národů

Ve dnech 4. – 7. června 2019 se ve slovenském Martině koná IV. kongres Matic slovanských národů. Na kongresu, kterého se zúčastní i zástupci Matice slezské, zazní vystoupení na téma současného stavu Matic slovanských národů a slovanských institucí a vzájemné spolupráce v oblasti vědy, umění, literatury, kulturního dědictví, propagace a spolupráce Matic na půdě Evropské unie.

úterý 07.05.2019, 15:09

Jubilejní Zpravodaj Matice slezské

V dubnu 2019 vyšlo jubilejní 80. číslo Zpravodaje Matice slezské. Toto i další čísla v elektronické podobě najdete zde.

úterý 07.05.2019, 15:08

Zpráva o činnosti a rozpočet opavské pobočky Matice slezské

Na členské schůzi opavské pobočky Matice slezské konané dne 29. dubna 2019 byla projednána zpráva o činnosti pobočky v roce 2018, kterou si můžete přečíst zde. Na schůzi byl schválen rozpočet na rok 2019 a doplnění složení výboru této pobočky.

úterý 07.05.2019, 15:06

Vlastivědné listy 2018

V návaznosti na loňské mimořádné dvojčíslo „Vlastivědných listů Slezska“, které bylo vydáno u příležitosti 140. výročí matiční činnosti ve Slezsku a které nabídlo novou podobu časopisu, byly v listopadu 2018 vydány letošní Vlastivědné listy. Opět se jedná o dvojčíslo s větším rozsahem (74 stran!) a stejně jako v loňském roce i letos jsme zvolili nosné téma časopisu, kterým nemohlo být tentokrát nic jiného než naše stoletá jubilantka – naše republika. Pokud nejste naším pravidelným odběratelem a máte o časopis zájem, volejte na tel. číslo 606732270 nebo pište na adresu: maticeslezska@atlas.cz. Cena časopisu je 65 Kč.

čtvrtek 20.12.2018, 18:57

Slovník nářečí opavského Slezska

„Slovník nářečí opavského Slezska“ je dalším titulem Víta Skaličky, autora „Opavštiny pro samouky“, která se setkala s velkým ohlasem a na kterou nově vydaný slovník volně navazuje. Slovník zahrnuje více než 4000 výrazů slezského dialektu z širokého okolí Opavska, přes Hlučínsko, předměstí Ostravy až po polskou stranu příhraničí. Nabízí příklady užití, rčení, pořekadla a přísloví a také mapy znázorňující místní rozdíly ve slovní zásobě a výslovnosti. V případě zájmu o Slovník, jehož cena je pro členy a příznivce Matice slezské 250 Kč, volejte na tel. číslo 606732270 nebo pište na adresu: maticeslezska@atlas.cz.

čtvrtek 20.12.2018, 18:57

Velký historický atlas Slezska

Za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity je realizován projekt s názvem „VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu“. Předmětem projektu je komplexní zmapování historických procesů, které ovlivňovaly obyvatelstvo i krajinu především po roce 1848 do současnosti, na území českého Slezska a územně souvisejícího „moravského klínu“. Dne 11. prosince 2018 se v rámci projektu uskutečnila ve Slezském zemském muzeu v Opavě veřejná diskuse k tématu národní identity. Další informace o projektu najdete zde.

čtvrtek 20.12.2018, 18:55

Vlastivědné listy 2017

Pobočný spolek Matice slezské v Opavě jako vydavatel časopisu „Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy“ připravil pro rok 2017, kdy si Matice připomenula 140. výročí své činnosti, pouze jediné, mimořádné dvojčíslo, které čtenářům nabízí novou podobu časopisu a které pod novým názvem „Vlastivědné listy Slezska“ navazuje na dosavadní „Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy“. Letošní číslo, jehož vydání bylo finančně podpořeno z rozpočtu města Opavy, je od prosince distribuováno zdarma jak dosavadním odběratelům, tak i novým potenciálním čtenářům např. z řad širokého okruhu škol na území Opavska i Slezska, dalším zájemcům je pak k dispozici mj. na Městském informačním centru v Opavě. Součástí časopisu je i jednoduchý dotazník, který by měl napomoci nasměrovat budoucnost časopisu. Budeme rádi, pokud nám prostřednictvím tohoto dotazníku nebo i jiným způsobem sdělíte svůj názor. Dotazník v elektronické podobě, přehled obsahu letošního dvojčísla a další informace k Vlastivědným listům najdete zde.

středa 20.12.2017, 12:48

Ediční počiny Matice slezské v jubilejním roce 2017

V jubilejním roce 2017, v kterém uplynulo 140 let od ustavující Valné hromady Matice opavské, realizovala opavská pobočka Matice slezské ve spolupráci s dalšími subjekty několik edičních počinů. Ve spolupráci se Slezským zemským muzeem byl na začátku roku vydán trojlist s názvem „Matice Opavská a spolkový život ve Slezsku“, v kterém je stručně shrnuta matiční činnost na poli školství, muzejnictví, vědeckého bádání a osvěty. Ve spolupráci se Slezským muzeem byl také připraven sborník „140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku.“, který vyjde ke konci roku. Sborník stejně jako mimořádné dvojčíslo „Vlastivědných listů Slezska 1-2/2017“ a nový informační leták o Matici slezské a Slezsku byl vydán s finanční podporou města Opavy. V případě zájmu o některý z titulů kontaktujte sekretariát Matice slezské telefonicky na čísle 606732270 nebo e-mailem na adrese: maticeslezska@atlas.cz.

středa 20.12.2017, 12:48

Jednání orgánů Matice slezské

Dne 6. října 2017 se v Českém Těšíně konalo zasedání ústředního výboru Matice slezské. Výbor projednal závažné záležitosti týkající se Matičního domu v Opavě a Národopisného areálu v Dolní Lomné, informace o realizovaných aktivitách u příležitosti 140 let matiční činnosti ve Slezsku a informace o další činnosti pobočných spolků Matice slezské. Na programu byla také příprava shromáždění zástupců oblastí Matice slezské. Toto shromáždění se konalo dne 24. listopadu 2017 v Opavě. Zástupci pobočných spolků opavské a těšínské oblasti projednali zprávu o činnosti ústředního výboru Matice slezské za uplynulé období a schválili nové složení ústředního výboru na období 2017-2020.

středa 20.12.2017, 12:47

Tragické úmrtí PhDr. Blaženy Przybylové

Náhle a zcela nečekaně ukončila tragická nehoda život ředitelky Archivu města Ostravy PhDr. Blaženy Przybylové. Zpráva o jejím úmrtí zasáhla odbornou obec archivářů a historiků i širokou veřejnost v našem regionu na přelomu října a listopadu letošního roku. Od roku 2011 pracovala v redakční radě Vlastivědných listů, chtěla se podílet i na inovované podobě našeho časopisu. Tragický skon ji sice odvolal z tohoto světa, avšak ve vzpomínkách své rodiny i všech přátel a spolupracovníků bude žít dál.

středa 20.12.2017, 12:47

Cena Opavské Thálie obnovena

Po roční odmlce a jednáních s vedením Slezského divadla v Opavě o další budoucnosti Ceny Opavské Thálie, kterou dosud zaštiťovala Matice slezská, bylo pro divadelní sezónu 2017/2018 rozhodnuto o obnovení tohoto ocenění, a to jak v kategorii Ceny diváka, tak v kategorii umělecké na základě hodnocení odbornou porotou. Cena Opavská Thálie se uděluje ve dvou uměleckých kategoriích - v oboru činoherním a oboru hudebně-dramatickém, který zahrnuje operu, operetu, muzikál, případně i balet. Tato cena bude udílena za dvě po sobě následující divadelní sezóny na počátku sezóny nové s ročním střídáním uměleckých kategorií. Cena diváka pak bude udílena každoročně. Ocenění může být spojeno také s finanční odměnou, pokud budou na jeho podporu získány finanční prostředky ze soukromých či veřejných zdrojů. Pro tyto účely byl zřízen transparentní účet, na který může dárce přispět jakoukoli finanční částkou. Nově toto ocenění zaštiťuje organizace Vodárenská věž Opava, o.p.s. ve spolupráci s Maticí slezskou. Více informací najdete zde.

středa 20.12.2017, 12:46

140 let matiční činnosti ve Slezsku

V únoru 2017 uplynulo 140 let od ustavující Valné hromady Matice opavské. Pro tento rok připravila opavská pobočka Matice slezské ve spolupráci s dalšími subjekty akce a ediční počiny, kterými by široké veřejnosti ráda připomenula nejen významnou historii této organizace, ale také představila její současný život a činnost. Další informace najdete zde.

pátek 11.08.2017, 11:41

Odhalení pamětní desky Arnošta Rychlého

Na 19. května 2017 připravila Matice slezská slavnostní akt odhalení pamětní desky Arnošta Rychlého (1901 – 1987), hudebního skladatele, pedagoga, sbormistra a organizátora kulturního života ve Slezsku. Pamětní deska byla umístěna na budově Základní školy Mařádkova v Opavě, na které tento pedagog působil. Další informace najdete zde.

pátek 11.08.2017, 11:41

Beethovenův Hradec 2017 - Cena Matice slezské udělena

Houslovým koncertem laureátů „Radost z vítězství“ byl v neděli 18. června 2017 ve Velké dvoraně zámku Hradec nad Moravicí ukončen 55. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec. V letošním roce předala opavská pobočka Matice slezské po třech letech funkci hlavního organizátora soutěže Církevní konzervatoři v Opavě. Matice slezská se však bude na této významné mezinárodní akci podílet i nadále, a to v podobě Ceny Matice slezské pro nejlepšího soutěžícího z České republiky. Cenu Matice slezské za rok 2017 získala Miriam Magdalena Haniková, šestnáctiletá studentka z Frenštátu pod Radhoštěm. Další informace najdete zde

pátek 11.08.2017, 11:40

Kniha o Matici slezské v Bystřici

Pobočný spolek v Bystřici nad Olší vydal v loňském roce knihu „Česká cesta - historie a současnost Matice slezské Bystřice nad Olší“, jejímž autorem je bystřický kronikář Petr Majer. Jde o další knihu tohoto autora, která se řadí do kategorie literatury faktu. V knize je poprvé zveřejněná mapka Těšínského Slezska, kde čtenáři najdou místní matiční odbory po jednotlivých obcích a městech, galerii osobností a v přílohové části řadu dobových dokumentů.

pátek 11.08.2017, 11:40

Vlastivědné listy 2016

V prosinci 2016 vyšlo další číslo Vlastivědných listů Slezska a severní Moravy. Jedná se již o 42. ročník tohoto časopisu. Toto i většinu předchozích čísel Vlastivědných listů si můžete objednat telefonicky na čísle 606732270 nebo e-mailem na adrese maticeslezska@atlas.cz.

středa 08.02.2017, 11:05

Dočasné zrušení úředních hodin sekretariátu Matice slezské

Matice slezská oznamuje, že z technických důvodů byly dočasně zrušeny úřední hodiny sekretariátu Matice slezské. V případě potřeby lze kontaktovat předsedkyni Matice slezské. Kontakty najdete zde

středa 08.02.2017, 11:04

Opavština pro samouky

V loňském roce vydaná „Opavština pro samouky“ se pro velký zájem dočkala svého dotisku. Knihu autora Víta Skaličky vydal stěbořický pobočný spolek Matice slezské a je k dostání u knihkupců nebo v Matici slezské.

středa 08.02.2017, 11:03

Změna názvů matičních odborů

V souvislosti s novým občanským zákoníkem bylo nutné přizpůsobit názvy jednotlivých matičních odborů požadavkům tohoto zákona. Zatímco název Matice slezské jako hlavního spolku se na základě výjimky dle § 3042 nového občanského zákoníku nemění, názvy jednotlivých odborů jako pobočných spolků ano. Místo názvu „místní odbor“ je nově uváděno „pobočný spolek“. Zapsání nového názvu do spolkového rejstříku probíhá u jednotlivých pobočných spolků (odborů) postupně. Také údaje v jednotlivých odkazech našich internetových stránek budeme měnit postupně. Děkujeme za pochopení.

pátek 19.08.2016, 15:32

Změna stanov a údajů pobočných spolků Matice slezské

Na základě požadavku Krajského soudu v Ostravě došlo k úpravě stanov Matice slezské. Upravené stanovy byly schváleny na shromáždění zástupců oblastí Matice slezské konaném dne 3. 6. 2016 v Opavě. V těchto stanovách je již uvedena nová adresa sídla Matice slezské jako hlavního spolku. Přestože sídlo je stále v Matičním domě v Opavě, nová oficiální adresa sídla zní Matiční 175/2, Opava, 746 01. Průběžně jsou také do spolkového rejstříku zapisovány nové údaje jednotlivých pobočných spolků. Tyto údaje včetně IČ jsou k dispozici zde. Všechny údaje hlavního i pobočných spolků a nové stanovy jsou veřejně dostupné na http://portal.justice.cz.

pátek 19.08.2016, 15:31

Jednání orgánů Matice slezské

Dne 20. května 2016 se v Českém Těšíně konalo zasedání ústředního výboru Matice slezské. Hlavním bodem programu bylo projednání záležitostí registrace nových údajů místních odborů ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě a příprava mimořádného shromáždění zástupců oblastí za účelem projednání nezbytných úprav stanov. Toto shromáždění se konalo dne 3. června 2016 v Opavě. Zástupci odborů opavské i těšínské oblasti schválili změnu stanov, změnu ve složení ústředního výboru a projednali závažné záležitosti týkající se Matičního domu v Opavě.

středa 08.06.2016, 08:59

Vzpomínka na pana Milana Mainuše

Dne 26. ledna t.r. zemřel nečekaně ve věku 68 let pan Milan Mainuš, vynikající fotograf, který své umění zaměřil na dokumentování krás a významných akcí v našem regionu, především pak v Hradci nad Moravicí. Pan Mainuš byl v posledních letech „dvorním“ fotografem mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec a jeho krásná fotografie hradeckého zámku také zdobí titulní stranu nejnovějšího čísla Vlastivědných listů. Matice slezská děkuje za všechny fotografie, které tak budou trvalou vzpomínkou.

pátek 12.02.2016, 10:28

Změny a upravené stanovy Matice slezské zaregistrovány

Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. dubna 2015 byly do spolkového rejstříku zapsány nové údaje Matice slezské jako hlavního spolku, a to v podobě, jaká je vyžadována novou legislativou. Do sbírky listin byly vloženy nové stanovy Matice slezské po změnách schválených na shromáždění zástupců oblastí Matice slezské dne 29. 11. 2014 a úpravách vyžádaných Krajským soudem v Ostravě. Název Matice slezské jako hlavního spolku se na základě výjimky dle § 3042 nového občanského zákoníku nemění. Všechny údaje i nové stanovy jsou veřejně dostupné na http://portal.justice.cz. V letošním roce budou provedeny změny údajů také u jednotlivých místních odborů jako pobočných spolků.

pondělí 15.06.2015, 09:01

Beethovenovské motivy v ediční činnosti Matice slezské

Matice slezská vydala dvoudílný CD komplet „Beethoven Lichnovským II“ a hudební medailon hradeckého zámku s názvem „Beethovenův Hradec“, který nabízí stručný pohled do historie zámku a jeho hudebního života a zejména pak podrobné informace o historii i současnosti stejnojmenného mezinárodního hudebního festivalu s více než padesátiletou tradicí. CD komplet a publikaci, která je v česko-anglické verzi, lze zakoupit na sekretariátu Matice slezské, jsou však dostupné pouze v omezeném množství. Kompletní nabídku našich publikací najdete zde.

pondělí 30.03.2015, 10:10

Zvoleno nové vedení Matice slezské

Dne 29. listopadu 2014 se v Matičním domě v Opavě konalo shromáždění zástupců oblastí Matice slezské, které je jejím vrcholným orgánem. Na tomto shromáždění bylo na nadcházející tři roky zvoleno nové vedení Matice slezské. Předsedkyní byla zvolena Ing. Jana Novotná Galuszková z místního odboru v Opavě a místopředsedou Ing. Lubomír Matěj z místního odboru v Českém Těšíně. Složení celého ústředního výboru najdete zde. Na shromáždění byly zároveň projednány a schváleny změny stanov, které nyní budou předloženy k registraci na Krajský soud v Ostravě.

neděle 14.12.2014, 16:05

V Hlavnici nezapomínají na Obranu Slezska

Obec Hlavnice v posledních letech spojuje oslavy vzniku Československé republiky se vzpomínkou na vznik Obrany Slezska, jedné z prvních velkých odbojových organizací vzniklé v obci v listopadu 1938. I letos se dne 27. října po projevu starosty obce pana Aleše Salibora a vystoupení žáků základní školy vydal lampionový průvod obcí od kulturního domu  k místu první schůzky odbojářů - domu č. 4 s pamětní deskou. V početném průvodu byli i zástupci opavského odboru Matice slezské paní Naďa Volná, předsedkyně OV ČSBS, pan Jaromír Breuer a Jiří Klimeš, syn jednoho z popravených odbojářů.

úterý 25.11.2014, 08:58

Ministr kultury odhalil pamětní desku P. Ludvíku Ochranovi, prvnímu předsedovi Matice opavské

Dne 20. září 2014 byla ve Stěbořicích za účasti ministra kultury ČR pana Daniela Hermana a dalších významných hostů odhalena pamětní deska vlastenci, jednomu ze spoluzakladatelů a prvnímu předsedovi Matice opavské, P. Ludvíku Ochranovi. Stalo se tak u příležitosti výročí 200 let od jeho narození. Více informací najdete zde

úterý 25.11.2014, 08:56

Tematické zájezdy pro střední školy

Na září a říjen letošního roku připravili členové opavského odboru Matice slezské, kteří jsou zároveň členy Českého svazu bojovníků za svobodu, pět zájezdů pro studenty a pedagogy středních škol - gymnázia ve Vítkově, Krnově a Hlučíně, Slezského gymnázia v Opavě a Masarykovy střední zemědělské školy. Zájezdy též finančně podpořila opavská Jednota Československé obce legionářské a svými propagačními materiály je obohatilo město Opava i Matice slezská. Účastníci zájezdů navštívili mnoho zajímavých míst ve Slezsku jako např. rodný dům generála Heliodora Píky ve Štítině, Ostrou hůrku v Háji ve Slezsku či Národní památník 2. světové války v Hrabyni. Tyto tematické zájezdy tak bezesporu přispěly ke zvýšení povědomí o Slezsku a jeho historii.

úterý 25.11.2014, 08:54

Vychází sborník k historické konferenci „Opava – město na hranici“

Historická konference „Opava – město na hranici“, konaná 15. dubna 2014, navázala na tradici konferencí k dějinám města, z nichž první se konala v roce 1997 u příležitosti 120. výročí Matice opavské. Letošní, v pořadí již osmou konferenci realizovalo město ve spolupráci s Maticí slezskou a dalšími partnery (Slezskou univerzitou v Opavě, Městem Ratiboř a Státní vysokou školou v Ratiboři). V těchto dnech vychází sborník se všemi devíti obsáhlými přednáškami, a to v českém a polském jazyce. Sborník je pro zájemce k dispozici zdarma na sekretariátu Matice slezské nebo na Městském informačním centru v Opavě.

čtvrtek 21.08.2014, 13:42

Vlastivědné listy vycházejí již 40 let

Letošním prvním číslem, které vyšlo počátkem května t.r., vstoupily Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy již do svého čtyřicátého ročníku. Obsah prvního čísla je poznamenám dvoustým výročím Slezského zemského muzea a tím i českého muzejnictví. Tomuto tématu je věnováno několik příspěvků. Z významných osobností je věnována pozornost kylešovskému rodáku Jožovi Davidovi, operní pěvkyni Emě Destinové a prvnímu veliteli československého četnictva ve Slezsku Karlu Vyčítalovi. Dočtete se také o tom, jak se ve Slezsku kdysi „hauzírovalo“ a mnoho dalších zajímavostí. Toto i všechna předchozí čísla Vlastivědných listů si můžete zakoupit na sekretariátu Matice slezské v Matičním domě, Matiční ul. 2a, Opava, tel. 553716365, e-mail: maticeslezska@atlas.cz.

pátek 13.06.2014, 10:25

O Slezsku aneb Co Češi neznají

Vtipný fejeton s názvem „O Slezsku aneb Co Češi neznají“ a základní informace o českém Slezsku včetně mapky vyšly v 9. čísle Bulletinu Euroregionu Silesia. Tento text najdete zde, celý bulletin je pak k dispozici na sekretariátě euroregionu v Opavě a v elektronické podobě také na jeho stránkách zde

pondělí 17.03.2014, 10:32

Film o Euroregionu Silesia

Nový propagační film s názvem „Směr: Euroregion Silesia“ představuje krásy a zajímavosti tohoto česko-polského euroregionu. Film v polsko-české, anglické a německé verzi je nyní k dispozici na portálu YouTube.

pondělí 17.03.2014, 10:30

Není Matice slezská jako Matice Slezská

Článek s názvem „Představujeme členy Euroregionu Silesia aneb Není Matice slezská jako Matice Slezská“, který najdete v 8. čísle Bulletinu Euroregionu Silesia, představuje dva subjekty téměř stejného názvu, které se však liší jak svým právním statutem, tak svou historií a posláním. Text tohoto článku najdete zde, celý bulletin je pak k dispozici na sekretariátě euroregionu v Opavě a v elektronické podobě také na jeho stránkách zde

neděle 17.11.2013, 20:44

Nová publikace Matice slezské

V červnu 2013 vydala Matice slezská zajímavou publikaci autorů Ireny Korbelářové a Rudolfa Žáčka s názvem „O znamenitých ženách Slezska“. Tato kniha je k dostání v knihkupectvích a za zvýhodněnou cenu také přímo na sekretariátu Matice slezské v Opavě. Kompletní nabídku našich publikací najdete zde.

středa 28.08.2013, 08:53

Česko-polský projekt místního odboru ve Stěbořicích

V červnu 2013 byla schválena dotace z prostředků Evropské unie prostřednictvím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia na zajímavý česko-polský projekt místního odboru Matice slezské ve Stěbořicích. Projekt, na který byla schválena dotace ve výši 8 316 EUR, se nazývá „Krajina, lidé a jazyk Opavska a Hlubčicka aneb odkaz Cypriána Lelka dnešku“ a jeho cílem je zvýšit povědomí o krajině, dějinném vývoji, společnosti a jazyku příslušné části česko-polského příhraničí. Více informací najdete zde.

středa 28.08.2013, 08:50

Kongres slovanských matic a Národní matiční slavnosti

Dne 1. srpna 2013 se ve slovenském Martině konal 2. kongres matic slovanských národů. Tento kongres, kterého se za Matici slezskou zúčastnil její předseda Ing. Vlastimil Kočvara a Ing. Lubomír Matěj, předseda těšínské oblastní rady, zahájil oslavy 150. výročí založení Matice slovenské. Součástí velkolepých čtyřdenních oslav byla mj. vernisáž výstavy „Matica v národe – národ v Matici“, slavnostní zpřístupnění Parku sv. Cyrila a Metoděje v areálu Matice slovenské, kulturní vystoupení matičních folklórních souborů, pěvecko-dramatických skupin a dalších zájmových sdružení sdružení z celého Slovenska. V průběhu slavnostního galaprogramu „Ochrankyňa národa“, vysílaného v přímém televizním přenosu, byly u příležitosti 20. výročí vzniku Slovenské republiky oceněny významné osobnosti národního, politického, kulturního, vědeckého, uměleckého, duchovního, hospodářského a společenského života. Mezi oceněnými byl také bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Hlavními organizátory těchto Národních matičních slavností byla Matice slovenská a Město Martin.

středa 28.08.2013, 08:48

Nové internetové stránky Matice slezské

Od června 2013 nově nabízíme zájemcům o matiční činnost informace na internetových stránkách Matice slezské. Věříme, že se vám naše stránky budou líbit, zároveň však prosíme o pochopení, pokud zpočátku na našich stránkách nenajdete všechny potřebné informace. Uvítáme také vaše připomínky, které můžete zaslat na adresu: jana.galuszkova@opava-city.cz. Děkujeme za pochopení a spolupráci při tvorbě našich stránek.

čtvrtek 09.05.2013, 12:22