Vlastivědné listy Slezska

V roce 2016 vydala opavská pobočka Matice slezské další dvě čísla Vlastivědných listů Slezska a severní Moravy. Jednalo se již o 42. ročník tohoto časopisu, v oblasti matiční ediční činnosti lze tedy mluvit o tradici, která si zaslouží, aby se o ni pečovalo. Bohužel, každá tradice dřív nebo později narazí na překážky, které buď překoná anebo které ji ukončí. V posledních letech se opavská pobočka potýkala s finančními ztrátami při vydávání tohoto časopisu, a to i když byl časopis dotován z prostředků města Opavy. Časopis vycházel v poměrně nízkém nákladu 500 ks na číslo, jednotková cena časopisu byla tak skoro dvojnásobně vyšší, než za kterou se prodává. Zvýšení ceny vzhledem ke klesajícímu počtu čtenářů z řad odběratelů i příležitostných kupujících nepřicházel v úvahu. Změna dotačních podmínek města Opavy pro ediční činnost od roku 2017, odchod dlouholetého odpovědného redaktora Ing. Vlastimila Kočvary a určitá „únava“ autorů článků, která se začala projevovat – to vše spolu s finančními ztrátami donutilo vedení opavské pobočky Matice jako vydavatele časopisu, aby se zamyslelo co s časopisem dál.

Po projednání celé situace s některými členy redakční rady časopisu se vedení rozhodlo připravit pro rok 2017, kdy si Matice připomíná 140. výročí své činnosti, pouze jediné, mimořádné číslo, které by čtenářům nabídlo novou podobu časopisu a které by pod novým názvem „Vlastivědné listy Slezska“ navázalo na dosavadní „Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy“. Letošní jediné číslo bude vydáno ve větším nákladu, než dosud vycházelo, a bude distribuováno zdarma jak dosavadním odběratelům, tak i novým potenciálním zájemcům např. z řad širokého okruhu škol na území Opavska i Slezska s cílem představit časopis novým čtenářům a rozšířit tak jejich řady. Součástí časopisu bude i jednoduchá anketa, která by měla napomoci nasměrovat budoucnost časopisu.

V květnu 2017 se sešla redakční rada, složená jak z některých dosavadních členů, tak i nových, a projednala všechny aspekty nové podoby časopisu. Funkce odpovědné redaktorky se dočasně ujala předsedkyně opavské pobočky Matice slezské Ing. Jana Novotná Galuszková, ve funkci výkonného redaktora dál pokračuje Mgr. Martin Sosna.

Na vydání a distribuci mimořádného čísla Vlastivědných listů byla schválena dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy.