Zpravodaj Matice slezské

V červnu 2013 vydal opavský odbor Matice slezské jubilejní 70. číslo zpravodaje. První číslo Zpravodaje Matice slezské vyšlo v červnu 1991 a neslo název Informační zpravodaj. Hlavním smyslem této skromné tiskoviny bylo podávat včasné informace členům odboru, který brzo po svém ustavení dosáhl velmi početné základny, protože v euforii polistopadových politických změn a obnovení Matice slezské se k ní přihlásil značný počet osob a to i z mnoha míst mimo Opavu. Bylo obtížné včas všechny informovat o tom, co se v odboru, ale i celé Matici slezské pro nejbližší období a v další perspektivě připravuje a tento úkol měl plnit jednoduchý tištěný zpravodaj. Čtyři stránky jeho prvního čísla přinesly základní informace o opavském odboru a jeho kanceláři, o stavu Matičního domu, o přípravě vlastivědných zájezdů a také přednáškovém cyklu pozdějších diskusních matičních střed. Členy odboru pozval na Slezské dny do Dolní Lomné a obsahoval též výzvu k věnování či zapůjčení starších dokumentů matiční činnosti, které by položily základ archivu Matice slezské, jenž byl v minulosti zčásti zlikvidován a zčásti předán státním institucím. V krátkém článku připomněl také 150. výročí narození Josefa Zukala. Tuto první vlaštovku připravili PhDr. J. Burda, MUDr. J. Kalus, Ing. V. Kočvara a Mgr. P. Zahnáš, počet výtisků není znám. Další čísla měla být doručována členům v intervalu 3-4 měsíce. Jednotlivá vydání nebyla číslovaná a v podtitulku byl vždy uveden měsíční časový interval stejně, jak je tomu doposud. Číslování bylo zavedeno až od května 1996. Výrazná technická změna nastala koncem roku 1994, kdy texty dosud psané na psacím stroji začaly být sazeny pomocí počítače a zpravodaj získal vzhled skutečné tiskoviny. Další změna nastala v roce 2000. Z důvodu nedostatku ochotných pracovníků selhal předtím pokus o vydávání samostatné informační tiskoviny s rozsahem pro celou opavskou oblast Matice slezské, a tak se výbor odboru rozhodl, že rozšíří svůj zpravodaj na celou oblast, a pokud nebude podobný informátor vycházet samostatně pro těšínskou oblast Matice slezské, bude se věnovat tématům i celospolkovým. Tento obsah zůstává zachován i dnes, byť zprávy z Těšínska bývají jen sporadické zejména pro nedostatek informací zasílaných tamními místními odbory na sekretariát v Opavě. Proto se v uvedeném roce upravil i název zpravodaje, z něhož byl vypuštěn podtitul „odboru Opava“. Tento odbor však trvale zůstává jeho vydavatelem, jednotlivá čísla ale dostávají všichni členové MS v Opavské oblasti přes své odbory a po několika výtiscích dostává také každý odbor těšínské oblasti.

Do roku 2002 obsahoval Zpravodaj MS také podrobnější informace o knihách, které Matice slezská vydává nebo na jejichž vydání se zúčastňuje. Matiční ediční činnost se od roku 1993, kdy vyšel první její titul – encyklopedicky pojatá kniha „Slezsko“ – postupně rozrůstala a nabídka vydaných knih byla stále bohatší, takže zprávám o nových edicích a nabízených titulech bylo nutno věnovat více místa. Proto došlo k rozšíření Zpravodaje o samostatnou přílohu „Knižní nabídka Matice slezské“. Vychází jednou až dvakrát ročně podle potřeby a dostávají ji členové a příznivci spolu se zpravodajem. Navíc je rozesílaná na různé instituce a knihkupce, které činnost Matice slezské nemusí zajímat, takže zpravodaj nepožadují, mají však zájem o prodej matičních publikací.

Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí za „interním“ matičním tiskem je možno s uspokojením říci, že díky jemu jsou členové dobře informováni o činnosti, plánech a výsledcích „své“ organizace a v přiměřené míře se v něm odráží její celý život. Vydaná čísla však představují také mnoho práce s jejich přípravou, vydáním a distribucí a bylo by proto velmi zapotřebí, aby se na ní podílel podstatně širší kolektiv spolupracovníků, než je tomu dosud.